Köp- och Användarvillkor för webbtjänst INJURA AB 556871-1526 , Box 503,501 13 Borås

1.Allmänt

Dessa köp- och användarvillkor (nedan “Användarvillkoren”) gäller för denna webbplats (www.injura.se) som innehas av Injura AB, Box 503, 501 13 Borås, Sverige, organisationsnummer 556871-1526. Genom att gå in på injura.se och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren.

2. Skyddat innehåll

Allt material på webbplatsen tillhör INJURA AB, dess underleverantörer och licensgivare, eller angivna bolag, institutioner och myndigheter. Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen och annan skyddslagstiftning. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från injura.se utan skriftlig tillstånd från Injura AB. Genom att följa guiden på medlemssidorna kommer användaren få möjlighet att göra utskrifter för att driva sitt skadeärende gentemot försäkringsbolaget. Dessa utskrifter får skickas till försäkringsbolaget för att kräva ersättning. Blanketterna och dess innehåll får dock ej spridas vidare utanför skadeärendet till tredje part.
Injura.se – eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll härom – behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk i pågående skadeärende. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

3. Länkning m m

Om injura.se tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från webbplatsens sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Injura AB är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Injura har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats. Information, logotype eller varumärke får aldrig länkas på annan webbplats utan skriftligt tillstånd från Injura AB.

4. Information enligt personuppgiftslagen, PUL, om behandling av personuppgifter

Injura.se behandlar personuppgifter som lämnas i samband med besök på injuras webbplats eller användande av injuras appar, ansökan, intresseanmälan och övrig kommunikation samt när avtal träffas eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett skadeärende.
Injura.se behandlar personuppgifterna för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har träffats. Behandling av personuppgifter sker även för att injura.se ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag och detta avtal. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, till exempel i riskberäkningsmodeller som injura.se använder för att uppfylla sin tjänst.
Personuppgifter kan för angivna ändamål, med beaktande av sekretess, komma att lämnas ut till och behandlas av andra företag som Injura.se samarbetar med, till exempel företag som hanterar betalningar. När medlemskapet löper ut raderas alla personuppgifter samt dokument som kunden angivit på webbplatsen från Injura.se.

5. Begränsningar i webbplatsen

Injura.se och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på Injura.se direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av webbtjänstens innehåll. Injura AB ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven ersättning eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Injura AB eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela webbtjänsten går ned och upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl. Injura AB har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos Injura.se. Injura.se har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från Injura.se leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken Injura.se eller webbtjänstens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på webbtjänsten. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Injura.se påminner och guidar användaren genom att stegvis förklara hur man kan få ersättning. Skadereglering är dock komplicerad och varje ärende måste bedömas separat. För att få ersättning måste givna grundvillkor vara infriade tex att preskription ej råder. Injura.se friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbtjänsten presenterad information. Injura.se tar ej ansvar för att den som nyttjar tjänsten uppfyller grundvillkoren som finns i varje försäkring. Den som väljer att följa på webbtjänsten angivna rekommendationer bär själv hela ansvaret för sina handlingar. Injura.se bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Injura.se används eller tolkas. Om Injura.se anser (utan att behöva bevisa det) att tillhandahållandet av tjänster kan strida mot lagstiftningen eller andra regler i Sverige eller i något annat land, kommer Injura.se inte att tillhandahålla tjänsten till den personen. Genom att använda den information och kunskap som finns på medlemssidorna efter inloggning på Injura.se kommer man dock att få en tydlig guide och vägledning för det specifika skadeärendet och hur man bör gå tillväga för att maximera sina möjligheter att få rätt ersättning.

6. Betalning, leverans mm

Kunden har efter att betalning skett och inloggning aktiverats ej rätt att återfå sin betalning. Betalperioder som kan väljas är 1.3,6 eller 12 månader. Betalning sker antingen med betalkort eller via faktura. När Injura AB registrerat betalningen kommer vald inloggning att fungera inom 60 minuter. Innan tjänsten löper ut kommer användaren få påminnelser. Dessa påminnelser skall enbart ses som förslag att förlänga abonnemanget och är ej tvingande. Betalningsvillkor för fakturan är 7 dagar. Om fakturan ej betalas kommer en påminnelse att skickas ut. Kunden accepterar vid betalningsalternativet fakturabetalning en extra avgift om 50 kr för administrativa avgifter. Om abonnemanget upphör pga att perioden löper ut eller att ny period ej betalas raderas alla uppgifter i vår databas. Väljer då kunden att bli medlem på nytt kommer grundläggande uppgifter, dokument, information mm att behöva läggas in på nytt. Injura.se ansvarar ej för att tidigare sparade dokument i skadeärendet är sökbara. Först när injura.se erhållit och registrerat betalning kommer gällande användaruppgifter fungera för att logga in på webbtjänsten. Du kan maximalt handlägga tre olika skador i vår tjänst samtidigt. Vill du handlägga fler skador samtidigt måste ytterligare medlemskap lösas.Injura.se skall ses som en information och vägledning gällande rättigheter att erhålla ersättning samt få en effektiv skadehanteringt vid personskada. Varje skada är dock unik och alla skadeärenden kan bedömas olika även om skadorna i sig är likartade. Bland annat vägs tidigare skadeproblem, ålder, placering på kroppen, tidpunkt för skada mm in i ett beslut om ersättning. Injura.se garanterar inte att två likartade skador ger samma ersättning då ovanstående faktorer samt försäkringsbolagets handläggning, medicinska underlag mm spelar stor roll i ett ärende och kan ge helt olika resultat för samma skada beroende på vilka underlag som presenterats.Injura.se skall ses som möjlighet att med kompletta underlag och rätt ordning kunna möjliggöra att man får en effektiv skadehantering med största möjliga förutsättningar att maximera sin ersättning. Injura.se tar ej ansvar att en viss ersättning kommer att utbetalas även om guiden följs. Injura.se tar ej ansvar för att den bedömning som försäkringen gör är rätt eller fel. Injura.se tar ej ansvar för att guiden ger en komplett eller fullständig bild över alla ersättningar som kan erhållas specificerat till enskilda skador hos annan motpart än försäkringsbolag.

7. Cookies

Användaren informeras i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation om att det på webbplatsen används s k cookies. Cookies används i en rad funktioner som syftar till att underlätta för användaren att använda tjänsten. Cookien kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. Om användaren inte accepterar användning av cookies kan denne konfigurera sin webbläsare att inte acceptera detta eller välja att inte använda injuras webbplats.

8. Tillämplig lag med mera

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

9. Ändrade villkor

Injura.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida.

10.Reklamation

Om användare efter att ha betalt för medlemskap har synpunkter eller vill reklamera tjänsten görs detta direkt till Injura AB. Vi behöver då få information om dig som anmälare med namn, adress, telefon, mobil samt epost och när köpet genomfördes samt en kort beskrivning av vad som hänt. Vi behöver även veta tidpunkt för det inträffade samt för vilken period användaren betalat för. Vi behöver få informationen skriftligen via vanlig post sänd till Injura AB, Box 503, 501 13 Borås. Glöm ej att datera ditt brev.
Injura AB tar ej emot reklamationer via epost eller telefon.

11. Överlåtelse

Medlemskapet får ej överlåtas. Enbart ett personnummer per abonnemangsperiod kan användas. Användaren kan hantera upp till 3 skadeärenden under samma medlemskap.
Person under 18 år kan ej ingå medlemskap. För att handlägga barnskador/sjukdomar krävs att målsman/vårdnadshavare står för abonnemanget.

12. Force Majeure

Injura.se är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför injura.se kontroll, som explosion, eld, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om injura.se själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför injura.se kontroll skall vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av webbtjänsten mer kostsamt eller betungande för injura.se jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. Injura.se är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om injura.se varit normalt aktsamt.

Samarbetspartners