Ersättning vid Olycksfall

I Sverige inträffar årligen drygt 650 000 personolycksfall. Många av dessa olyckor sker i form av halk- och fallolyckor.
De flesta människor omfattas av en olycksfallsförsäkring som ger ett skydd vid uppkommen skada.

I försäkringssammanhang definierar man ett olycksfall som “En plötslig, oförutsedd och yttre händelse som orsakar skada”. Försäkringsbolagen lägger stor tyngd på denna definition och nekar många människor ersättning då skadehändelsen inte stämmer överens med definitionen av ett olycksfall. Ett fästingbett klassas som ett olycksfall då händelsen är plötslig, oförutsedd och yttre.
Exempelvis diskbråck klassas många gånger inte som ett olycksfall då det många gånger saknas en yttre händelse.

Det är mycket vanligt att man omfattas av en olycksfallsförsäkring. Människor i ålder 1-25 omfattas vanligtvis av en barnförsäkring som alltid innehåller skydd vid olycksfall. En del hemförsäkringar och reseförsäkringar kan även dom innehålla skydd vid olycksfall. Drabbas du av ett olycksfall till exempel i trafiken, finns det oftast en trafikförsäkring som kan vara ersättningsaktuell. Drabbas du av ett olycksfall i arbetet ska det finnas en försäkring som täcker olycksfall under arbetstid.

Ersättningar

En typisk personförsäkring som omfattar olycksfall lämnar vanligtvis ersättning vid medicinsk invaliditet (kvarstående besvär), kostnader och vanprydande ärr. Vissa olycksfallsförsäkringar lämnar även ersättning för sveda och värk och inkomstförlust. Enligt svensk lag har du rätt till ersättning från flera försäkringar. För att ta reda på exakt vad dina försäkringar innehåller för skydd samt vad dom lämnar ersättning för, behöver du läsa igenom dina försäkringsvillkor.

Nekad ersättning

Tyvärr blir allt för många människor nekade ersättning på grund av att försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan olycksfallet och dina kvarstående besvär. Det dom menar är att dina besvär kan bero på något annat än själva olyckan, och därför inte kan lämna ersättning. Det är vanligt att man gör denna bedömning om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motiveringen att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård omgående efter olyckan, eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter att olyckan inträffat.

För att undvika detta är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en olycka, och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

För att få hjälp med regleringen av ditt olycksfall kan du få vägledning och guidning på Injura.

Bli medlem på Injura.se för att få rätt hjälp att reglera ditt olycksfall!

Ersättning vid Olycksfall 

Samarbetspartners