Ersättning vid Ärrskador

Många personförsäkringar lämnar ersättning vid vanprydnader, även kallat missprydnader. En vanprydnad betyder en utseendemässig skada på din kropp. Det kan till exempel vara ett ärr, en hudmissbildning eller en amputation.

För att du ska få ersättning för en vanprydnad måste den vara bestående. Bestående anses den vara om den finns kvar efter 1-2 år och det är tidigast då försäkringsbolaget bedömer din rätt till ersättning för ärr.

Det är inte alla vanprydnader som ersätts, vissa försäkringsbolag ersätter inte vanprydnader som anses vara för små.

Läs igenom dina försäkringsvillkor för att ta reda på om din försäkring lämnar ersättning för vanprydnader, och när vanprydnaden tidigast kan bedömas.

Ärrtabell

Ersättningen bestäms med hjälp av en ärrtabell som tar hänsyn till ett antal olika faktorer. Till exempel vanprydnadens storlek, färg, placering och ålder på dig som skadelidande. De flesta försäkringsbolag använder sina egna ärrtabeller.

Utöver faktorerna ovan grundas ärr ersättningen på försäkringens försäkringsbelopp. Ju högre försäkringsbelopp du har, desto högre ersättning får du. Tyvärr är det vanligt förekommande att försäkringsbolagen lämnar för lite ersättning när det kommer till vanprydande ärr. Detta beror delvis på dåliga underlag och bristande kommunikation.

Tänk på att ditt försäkringsbolag kan ersätta din kostnad om du uppsöker ärrfotograf.

Bli medlem på Injura.se för att få vägledning om hur du får rätt ersättning för ärr!

Ersättning vid Ärrskador

Samarbetspartners