Ersättning vid Trafikskador

Om du har varit med i en trafikolycka har du framförallt rätt att få kostnader betalda som uppstått till följd av olyckan.
Detta kan vara t ex förstörda kläder samt sjukvårdskostnader. Du har även rätt att få del av inkomstförlust ersatt.
Vanligtvis ersätter Försäkringskassan 80% av din lön upp till schablonbeloppet om du tvingas sjukskriva dig på grund av olyckan. Försäkringsbolaget kan då stå för resterande 20%.

Du har även rätt att erhålla ersättning för Sveda och Värk. Denna ersättning är schablonmässig och fastställs efter färdiga tabeller.

Har du kvarstående fysiska eller psykiska besvär en tid efter olyckan har du rätt att erhålla ersättning för medicinsk invaliditet. Denna ersättning brukar vanligtvis fastställas som en engångsersättning i % av försäkringsbeloppet. Har du kvarstående ärr har du även rätt att erhålla ersättning för detta som en följd av olyckan.

Nekad ersättning?

Tyvärr blir allt för många människor nekade ersättning på grund av att försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan trafikolyckan och dina besvär. Försäkringsbolaget menar att dina besvär kan bero på något annat än själva olyckan, och därför kan inte försäkringen lämna ersättning. Det är vanligt att man gör denna bedömning om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motiveringen att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård på en gång efter trafikolyckan, eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter att olyckan inträffat.

Whiplashskador är en typisk skadeföljd vid trafikolyckor. Det kan ofta vara mycket svårt att få ersättning för whiplashskador då försäkringsbolagen nekar många människor ersättning på grund av uteblivet samband. För att undvika detta är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en olycka, och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

Om du anses grovt vållande har försäkringsbolaget rätt att reducera din ersättning. Detsamma gäller om du varit påverkad av alkohol eller droger vid trafikolyckan.

Om du färdats i ett fordon som ej haft gällande trafikförsäkring omfattas du alltid av ett skydd hos trafikförsäkringsföreningen.
Detsamma gäller om du som cyklist eller fotgängare blivit påkörd av bilist som smitit.

Bli medlem på Injura.se för att erhålla rätt vägledning gällande handläggningen av ditt trafikskadeärende!

Ersättning vid Trafikskador

Samarbetspartners