Kan jag få ersättning?

Nedan finns några av de grundkrav som finns för att kunna erhålla ersättning vid personskada. Vi informerar även kortfattat om vad som är viktigt att tänka på när du råkat ut för en personskada.

Tänk på att du kan omfattas av försäkringar som du ej tecknat själv. Detta gäller vid t ex överfall, trafikskador, vårdskador samt när personer under 18 år skadat sig.
Exempel på grundkrav som måste vara uppfyllda för att du skall kunna få ersättning:

  • För att kunna kräva ersättning efter en skada eller sjukdom krävs följande:
   – Gällande försäkring måste finnas vid olyckstillfället.
   – Skadan måste anmälas inom preskriptionstiden för försäkringen. Vanligtvis upp till 3 år efter olyckan men upp till 5 år kan godkännas vid vissa besvär.
   – Du måste ha uppsökt vårdgivare snarast efter ett olycksfall även om du vid olyckan inte känner några besvär. Symtom kan uppkomma långt senare och har man ej besökt vårdgivare i anslutning till sin skada är det svårare att få ersättning eller innebär att du kan bli helt utan ersättning senare. Vid whiplashskada är det dock extra viktigt att du söker vård inom 72 timmar för att påvisa samband mellan olycka och kvarstående besvär
  • Vid arbetssjukdom är det viktigt att Försäkringskassan godkänt sjukdomen som arbetsskada innan skadereglering gentemot försäkringsbolaget kan påbörjas. De flesta arbetstagare är försäkrade genom AFA dit man vänder sig med sina ersättningsanspråk vid arbetssjukdom eller arbetsolycksfall.
  • Om du skadat samma kroppsdel sedan tidigare är det viktigt att kunna påvisa vilka skador som tillkommit sedan senaste skadetillfället. Var då noga vid t ex läkarbesök att påpeka vilka skador du haft sedan tidigare och vilka som tillkommit. Det är viktigt att du känner förtroende för din läkare eller vårdgivare.
  • En olycka definieras med plötsligt, yttre och oförutsett. Är dessa faktorer uppfyllda är sannolikt bedömningen att man råkat ut för en olycka och har därmed rätt till ersättning. Händelser som ej uppfyller ovanstående kriterier betecknas oftast ej som olyckor trots att man skadat sig. Sjukdomar ersätts oftast utifrån diagnos eller när de första symtomen visade sig.
  • Tänk på att anmäla din skada eller sjukdom så snart som möjligt efter att den inträffat. Anmälan kan oftast göras upp till tre (3) år efter att skada eller sjukdom inträffat utan att risk för preskription föreligger. I vissa fall accepteras preskriptionstid på upp till fem (5) år. Är din skada anmäld brukar man kunna ta upp den till prövning upp till tio (10) år efter skadetillfället. Var noga med att kontrollera alla gällande försäkringar som du omfattas av. Tex är barn alltid försäkrade via sin hemkommun. Har du råkat ut för en trafikskada är du alltid skyddad via trafikförsäkringen eller trafikförsäkringsföreningen om det fordon du färdats i saknar gällande trafikförsäkring. De flesta försäkringsbolag ersätter juridiska ombudskostnader om du råkat ut för en trafikskada. Kontakta vår samarbetspartner Folkets Ombud så kan du få mer information kring trafikskador.

Saker att tänka på vid inträffad skada samt allmän information kring skadereglering av personskador.

  • Kontrollera regelbundet dina försäkringar. Vid olycka bestäms ersättnigen helt beroende på vilka villkor man har i gällande försäkring. Tex ersätter idrottsförsäkringar normalt med ett maxbelopp kring 300 000 kr medan individuella olycksfallsförsäkringar kan ersätta uppemot 2 miljoner kronor. Blir man ersatt med t ex 3% invaliditet för sin skada så erhåller man 9000 kr (3% av 300 000 kr) från idrottsförsäkringen medan olycksfallsförsäkringen betalar 60 000 kr (3% av 2 000 000 kr) för samma skada.
  • Om du råkat ut för ärrskada har du ofta rätt att ta hjälp av professionell fotograf och får då kostnaden för detta betalt av ditt försäkringsbolag. Kontrollera med ditt försäkringsbolag innan du besöker fotograf.
  • Vid överfall har du ofta ett skydd i din hemförsäkring. Således behövs ingen gällande olycksfallsförsäkring. Om gärningsmannen är känd är det i första hand mot honom/henne som du skall rikta ditt skadeståndskrav. Saknas hemförsäkring eller om gärningsmannen ej kan betala skadestånd kan man vända sig till Brottsoffermyndigheten. Detta gäller även om gärningsmannen är okänd.
  • Tänk på att du kan omfattas av försäkringar som du ej tecknat själv. Detta gäller vid t ex överfall, trafikskador, vårdskador samt när personer under 18 år skadat sig.

Injura.se vägleder dig genom ditt skadeärende och hjälper dig att få de ersättningar som du har rätt att få. På medlemssidorna finns komplett kunskapscenter samt mallar och stegvis förklaring till hur du på bästa sätt agerar gentemot ditt försäkringsbolag vid personskada.

Samarbetspartners