Category Archives: injuries

Ersättning vid Överfall

Med överfall innefattas bland annat rån, våldtäkt och misshandel. I första hand är det gärningsmannen som ska ersätta dig som drabbats av ett överfall. Men om gärningsmannen är okänd eller ej kan betala kan en del försäkringar gå in och ersätta istället. Innan du kan få ersättning från en försäkring för ett överfall, krävs det oftast att polisens förundersökning är nedlagd eller att en dom har fallit.

Vanligtvis ingår det ett överfallsskydd i din hemförsäkring som kan lämna ersättning vid överfall. De flesta människor i Sverige täcks av en hemförsäkring som vanligtvis omfattar alla som är folkbokförda på den adress som hemförsäkringen är registrerad på. Ersättningar som kan bli aktuella vid överfall är bland annat ersättning för kränkning och sveda och värk. Om det uppstår kostnader, vanprydande ärr eller andra kvarstående besvär (medicinsk invaliditet) ersätter många försäkringar även det.

Aktsamhet

För att få fullständig ersättning från en försäkring måste du uppfylla en del krav. En av dessa är att du vidtagit den aktsamhet som kan krävas av dig. Om du till exempel är en del av orsaken till att överfallet inträffar, har försäkringsbolagen enligt svensk lag rätt att ge dig en lägre ersättning. Det är dock viktigt att du ser till att ersättningen inte sätts ned för mycket.

Brottsoffermyndigheten och brottsskadeersättning

Blir du nekad ersättning från din försäkring eller från gärningsmannen, eller att ersättningen inte är fullständig. Då kan det vara aktuellt med brottsskadeersättning, dvs. ersättning från Brottsoffermyndigheten. Brottsskadeersättning kan bland annat lämnas för kostnader för sjukvård, kränkning, sveda och värk samt kvarstående besvär som till exempel ett ärr.

Om du råkar ut för ett överfall är det viktigt att du alltid polisanmäler det och uppsöker sjukvård. Om du inte uppsöker sjukvård finns en risk att du inte får rätt ersättning för det du har rätt till.

Bli medlem på Injura.se för att få vägledning om hur du handlägger din överfallsskada på bästa sätt!

Ersättning vid Överfall

Ersättning vid Ärrskador

Många personförsäkringar lämnar ersättning vid vanprydnader, även kallat missprydnader. En vanprydnad betyder en utseendemässig skada på din kropp. Det kan till exempel vara ett ärr, en hudmissbildning eller en amputation.

För att du ska få ersättning för en vanprydnad måste den vara bestående. Bestående anses den vara om den finns kvar efter 1-2 år och det är tidigast då försäkringsbolaget bedömer din rätt till ersättning för ärr.

Det är inte alla vanprydnader som ersätts, vissa försäkringsbolag ersätter inte vanprydnader som anses vara för små.

Läs igenom dina försäkringsvillkor för att ta reda på om din försäkring lämnar ersättning för vanprydnader, och när vanprydnaden tidigast kan bedömas.

Ärrtabell

Ersättningen bestäms med hjälp av en ärrtabell som tar hänsyn till ett antal olika faktorer. Till exempel vanprydnadens storlek, färg, placering och ålder på dig som skadelidande. De flesta försäkringsbolag använder sina egna ärrtabeller.

Utöver faktorerna ovan grundas ärr ersättningen på försäkringens försäkringsbelopp. Ju högre försäkringsbelopp du har, desto högre ersättning får du. Tyvärr är det vanligt förekommande att försäkringsbolagen lämnar för lite ersättning när det kommer till vanprydande ärr. Detta beror delvis på dåliga underlag och bristande kommunikation.

Tänk på att ditt försäkringsbolag kan ersätta din kostnad om du uppsöker ärrfotograf.

Bli medlem på Injura.se för att få vägledning om hur du får rätt ersättning för ärr!

Ersättning vid Ärrskador

Ersättning vid Vårdskador

Vid vårdskada omfattas du alltid av skydd hos patientförsäkringen (LÖF).
Om du anlitat en privat vårdgivare vid t ex skönhetsingrepp så måste privat ansvarsförsäkring finnas hos den vårdgivare du anlitat för att du skall kunna få ersättning.
Varje år inträffar drygt 10 000 patientskador i svensk vård. Således sker många felbehandlingar varje dag. Ersättningar du har rätt att få vid patientskada är t ex sveda och värk, inkomstförlust om du varit sjukskriven samt ersättning för kvarstående besvär samt i förekommande fall ärr.
Vill du ha hjälp och vägledning gällande din patientskada så kan vi på injura.se hjälpa dig.

Bli medlem på Injura.se för att få rätt vägledning gällande hanteringen av din vårdskada!

Ersättning vid Vårdskador

Ersättning vid Trafikskador

Om du har varit med i en trafikolycka har du framförallt rätt att få kostnader betalda som uppstått till följd av olyckan.
Detta kan vara t ex förstörda kläder samt sjukvårdskostnader. Du har även rätt att få del av inkomstförlust ersatt.
Vanligtvis ersätter Försäkringskassan 80% av din lön upp till schablonbeloppet om du tvingas sjukskriva dig på grund av olyckan. Försäkringsbolaget kan då stå för resterande 20%.

Du har även rätt att erhålla ersättning för Sveda och Värk. Denna ersättning är schablonmässig och fastställs efter färdiga tabeller.

Har du kvarstående fysiska eller psykiska besvär en tid efter olyckan har du rätt att erhålla ersättning för medicinsk invaliditet. Denna ersättning brukar vanligtvis fastställas som en engångsersättning i % av försäkringsbeloppet. Har du kvarstående ärr har du även rätt att erhålla ersättning för detta som en följd av olyckan.

Nekad ersättning?

Tyvärr blir allt för många människor nekade ersättning på grund av att försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan trafikolyckan och dina besvär. Försäkringsbolaget menar att dina besvär kan bero på något annat än själva olyckan, och därför kan inte försäkringen lämna ersättning. Det är vanligt att man gör denna bedömning om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motiveringen att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård på en gång efter trafikolyckan, eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter att olyckan inträffat.

Whiplashskador är en typisk skadeföljd vid trafikolyckor. Det kan ofta vara mycket svårt att få ersättning för whiplashskador då försäkringsbolagen nekar många människor ersättning på grund av uteblivet samband. För att undvika detta är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en olycka, och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

Om du anses grovt vållande har försäkringsbolaget rätt att reducera din ersättning. Detsamma gäller om du varit påverkad av alkohol eller droger vid trafikolyckan.

Om du färdats i ett fordon som ej haft gällande trafikförsäkring omfattas du alltid av ett skydd hos trafikförsäkringsföreningen.
Detsamma gäller om du som cyklist eller fotgängare blivit påkörd av bilist som smitit.

Bli medlem på Injura.se för att erhålla rätt vägledning gällande handläggningen av ditt trafikskadeärende!

Ersättning vid Trafikskador

Ersättning vid Sjukdom

I försäkringsvärlden är ordet sjukdom ett brett begrepp som innefattar många olika typer av besvär. Det kan vara allt från led- och tarmbesvär till psykiska sjukdomar som depression och ångest.

För att få ersättning för en sjukdom måste du täckas av en försäkring som täcker just den sjukdomen du lider av. Ersättningar du vanligtvis är berättigad till är t ex ersättning för medicinsk invaliditet. Det finns ett fåtal försäkringar som täcker sjukdomar och försäkringen måste enligt villkoren täcka just den diagnos du erhållit.

Det är viktigt att poängtera att om du till exempel drabbas av en sjukdom på grund av ett olycksfall så skall det bedömas som ett olycksfall och inte en sjukdom. Detta gäller om du t ex råkar ut för ett olycksfall och därefter blir långtidssjukskriven och till följd av detta drabbas av t ex depression.

Du kan i ovanstående exempel ej få ersättning från din sjukdomsförsäkring men däremot din olycksfallsförsäkring.

Barnförsäkring

En barnförsäkring innehåller alltid skydd vid sjukdom. Barnförsäkringen gäller vanligtvis tills man är 25 år och kan ge ett bra skydd vid sjukdom. Barnförsäkringen täcker ej medfödda sjukdomar eller vanligt förekommande sjukdomar som dyslexi.

Diagnosförsäkring och vuxen sjukdomsförsäkring

I vuxen ålder finns det endast ett fåtal försäkringar som täcker sjukdomar. Diagnosförsäkring är en sådan försäkring som lämnar ersättning vid vissa typer av sjukdomsdiagnoser, till exempel vid hjärtbesvär och cancer. Många försäkringsbolag kallar sina försäkringar för sjukdomsförsäkringar, men det är oftast ett fåtal specificerade sjukdomar som försäkringen faktiskt täcker. Notera att en sjukförsäkring inte är en sjukdomsförsäkring.

Kom ihåg att alltid uppsöka sjukvård så fort du misstänker att du lider av en sjukdom. Annars riskerar du att gå miste om ersättning du eventuellt kan ha rätt till!

Bli medlem på Injura.se för att få rätt vägledning gällande din sjukdom!

Ersättning vid Sjukdom

Ersättning vid Olycksfall

I Sverige inträffar årligen drygt 650 000 personolycksfall. Många av dessa olyckor sker i form av halk- och fallolyckor.
De flesta människor omfattas av en olycksfallsförsäkring som ger ett skydd vid uppkommen skada.

I försäkringssammanhang definierar man ett olycksfall som “En plötslig, oförutsedd och yttre händelse som orsakar skada”. Försäkringsbolagen lägger stor tyngd på denna definition och nekar många människor ersättning då skadehändelsen inte stämmer överens med definitionen av ett olycksfall. Ett fästingbett klassas som ett olycksfall då händelsen är plötslig, oförutsedd och yttre.
Exempelvis diskbråck klassas många gånger inte som ett olycksfall då det många gånger saknas en yttre händelse.

Det är mycket vanligt att man omfattas av en olycksfallsförsäkring. Människor i ålder 1-25 omfattas vanligtvis av en barnförsäkring som alltid innehåller skydd vid olycksfall. En del hemförsäkringar och reseförsäkringar kan även dom innehålla skydd vid olycksfall. Drabbas du av ett olycksfall till exempel i trafiken, finns det oftast en trafikförsäkring som kan vara ersättningsaktuell. Drabbas du av ett olycksfall i arbetet ska det finnas en försäkring som täcker olycksfall under arbetstid.

Ersättningar

En typisk personförsäkring som omfattar olycksfall lämnar vanligtvis ersättning vid medicinsk invaliditet (kvarstående besvär), kostnader och vanprydande ärr. Vissa olycksfallsförsäkringar lämnar även ersättning för sveda och värk och inkomstförlust. Enligt svensk lag har du rätt till ersättning från flera försäkringar. För att ta reda på exakt vad dina försäkringar innehåller för skydd samt vad dom lämnar ersättning för, behöver du läsa igenom dina försäkringsvillkor.

Nekad ersättning

Tyvärr blir allt för många människor nekade ersättning på grund av att försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan olycksfallet och dina kvarstående besvär. Det dom menar är att dina besvär kan bero på något annat än själva olyckan, och därför inte kan lämna ersättning. Det är vanligt att man gör denna bedömning om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motiveringen att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård omgående efter olyckan, eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter att olyckan inträffat.

För att undvika detta är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en olycka, och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

För att få hjälp med regleringen av ditt olycksfall kan du få vägledning och guidning på Injura.

Bli medlem på Injura.se för att få rätt hjälp att reglera ditt olycksfall!

Ersättning vid Olycksfall 

Ersättning vid Barnskador

Barn och unga vuxna kan upp till 25 års ålder teckna en barnförsäkring. Barnförsäkringen täcker ofta ett större område än vad motsvarande vuxenförsäkring gör. Detta gäller framförallt vid sjukdom.

Barn under 18 år som skadar sig omfattas ofta av en olycksfallsförsäkring via sin hemkommun. Således behöver man ej ha tecknat en privat olycksfallsförsäkring om man råkar ut för ett olycksfall för att kunna få ersättning.

Kontakta din hemkommun för att få mer information om vilket skydd ditt barn omfattas av. Du som vårdnadshavare har rätt att agera som ombud för ditt barn.
De flesta kommunförsäkringar ersätter olycksfall dygnet runt oberoende av var man skadat sig. Kommunförsäkringar brukar ej ersätta sjukdomsdiagnoser.

De privata olycksfallsförsäkringar som tecknas för barn kan även ingå i vårdnadshavares försäkringar som tilläggsförsäkringar. Detta är vanligt vid te x försäkringar som tecknats via fackförbund.

Tänk på att barn som skadat sig eller råkar ut för sjukdom även kan ha rätt att få ersättning när man upptäcker t ex allergier. Läs igenom de villkor som finns för just din försäkring för att få mer information.
Barnsjukdomar kan även omfatta psykisk sjukdom samt ett stort antal diagnoser. De eventuella undantag som finns gällande sjukdomar brukar finnas angivna i försäkringsvillkoren.

De vanligaste ersättningarna vid barnolycksfall-/sjukdomar är sveda och värk, akutersättning samt kostnader. Om barn har kvarstående besvär har man även möjlighet att få ersättning för medicinsk invaliditet samt i förekommande fall ärr.

Idrottsrelaterade skador

De flesta barn och ungdomar som idrottar organiserat i en organisation eller klubb omfattas ofta av en licensförsäkring. Dessa försäkringar ersätter olyckor som man råkat ut för under idrottsutövning. Idrottsförsäkringar brukar generellt sett ha låga ersättningsnivåer.
Om man skadar sig under idrottsutövning på fritiden är det istället barn eller en vanlig olycksfallsförsäkring som ersätter din skada.
Vid utövande av extremsporter måste man ibland teckna specialförsäkringar.

Genom att använda vår guide på Injura kommer vi hjälpa dig att reglera din barnskada. Om barnet är under 18 år måste du som vårdnadshavare registrera dig.

Bli medlem på Injura.se för att erhålla rätt ersättning för den skada ditt barn råkat ut för!

Ersättning vid Barnskador

Ersättning vid Arbetsskada-/sjukdom

När man skadar sig under arbetstid eller på väg till eller från arbetsplatsen kan det klassas som en arbetsskada. Tänk på att du har rätt att få ersättning från vissa privata försäkringar likväl som den försäkring din arbetsgivare tecknat åt dig.

För att veta om du har rätt till ersättning från flera försäkringar behöver du läsa igenom dina villkor. Vissa privata försäkringar ersätter arbetsskador medan andra inte gör det. Således kan du få ersättning från flera försäkringar för samma skada.

Afa Försäkring

Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal är du sannolikt försäkrad hos AFA Försäkring. AFA skyddar dig som arbetstagare både vid olycksfall och sjukdom. Sjukdom innefattar t ex förslitningar.

Om du skadat dig på arbetet genom en olycka eller blivit sjuk har du rätt till vissa grundläggande ersättningar. Du har rätt att få ersättning för inkomstförlust, kostnader samt sveda och värk.

Om du har kvarvarande besvär efter din sjukdom eller skada kan du även ha rätt till ersättning för medicinsk invaliditet samt ärr för att nämna några exempel.Har du fått nedsatt arbetsförmåga som är stadigvarande kan du ibland även ha rätt till ekonomisk invaliditet eller livränta.

Problematik och samband

Många människor blir helt utan ersättning då försäkringsbolaget hävdar att det inte finns samband mellan din skada och kvarstående besvär.

Det vanligaste argumentet från försäkringsbolagets sida är att dina besvär beror på något annat än själva sjukdomen eller olyckan, och därför inte kan ersättas. Denna bedömning är vanlig om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motiveringen att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård på en gång efter arbetsskadan, eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter att skadan inträffat.

För att undvika ovanstående är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en arbetsskada, och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

För att få ersättning vid arbetsrelaterad sjukdom är det viktigt att Försäkringskassan fastställt detta samband innan du kan påbörja regleringen av din skada gentemot försäkringsbolaget.

Bli medlem på Injura.se för att erhålla de ersättningar du har rätt till gällande din arbetsskada!

Ersättning vid arbetsskada sjukdom